Kişisel Verilerin Korunması

Güncelleme: 11 Nisan 2023, Görüntülenme:14727

DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR
AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (“DOSAB” veya “Müdürlük”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

DOSAB, kamu hizmeti veren bir özel hukuk tüzel kişiliğini haiz yapılanma vasfında olup kişisel verileriniz, kuruluş amacı çerçevesindeki faaliyetlerimizi yürütmek, 4562 Sayılı OSB Kanunu ve diğer ilgili hukuki düzenlenmelerden kaynaklanan hizmetleri yerine getirmek amacıyla DOSAB tarafından farklı kanallarla, mevzuata ve DOSAB politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

I. Hangi Kişilerin Verisi Toplanmakta ve İşlenmektedir?

DOSAB bünyesinde; çalışan adayları, çalışanlar, habere konu kişi, hissedar/ortak, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, Müdürlüğümüz yetkilileri, genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri, danışmanlar, stajyer, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişi, ziyaretçi, katılımcı, çalışan ve çalışan adaylarımızın aile bireylerinin ve yakınlarının, hukuki işlem muhatabı olan kişilerin, sözleşme ilişkisi içinde olunan kişilerin, diğer gerçek kişilerin kişisel verileri toplanmakta ve işlenmektedir.

II. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Müdürlüğümüz sistem ve kayıtlarında toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun şekilde DOSAB tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

• DOSAB’ın 4562 sayılı OSB Kanunu ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan faaliyet ve hizmetlerini mevzuata ve Müdürlüğümüz politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Müdürlüğümüzün iş birimleri ve ofisler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultudaki faaliyet ve hizmetlerin yürütülmesi;

• Müdürlüğümüze üye olan veya olmayan katılımcı, yer sahipleri ve/veya kiracılara dair verilen her türlü hizmetin yürütülmesi,

• Müdürlüğümüzün kısa, orta ve uzun vadedeki hizmet politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması,

• Müdürlüğümüzün insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;

• İnsan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;

• DOSAB Müdürlüğü’nün ve DOSAB yan kuruluş ve şirketlerinin ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;

• DOSAB’ın ve bağlı kuruluşlarının itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

• Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi

• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

• Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi

• Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

• Erişim yetkilerinin yürütülmesi, DOSAB web sitelerinin teknik olarak yönetimi,

• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

• Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

• Fiziksel mekan güvenliğinin temini

• Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

• İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi

• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi

• İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

• İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi

• İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

• Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi

• Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

• Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

• Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

• Organizasyon ve etkinlik yönetimi

• Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

• Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi

• Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

• Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi

• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

• Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi

• Talep / şikayetlerin takibi

• Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini

• Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

• Ücret politikasının yürütülmesi

• Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

• Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

• Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi

• Yetkili Kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

• DOSAB’ın kısa, orta ve uzun vadedeki ticari faaliyet ve iş politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması

• DOSAB itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması

• Müdürlüğümüzün ve Müdürlüğümüz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini; Müdürlük tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

• Katılımcılar, iş ortakları ve/veya tedarikçileri ile olan ilişkilerin yönetimi ve yürütülmesi.

Kişisel verilerinizin Müdürlüğümüz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.dosab.org.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz “Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Kişisel Verileri Koruma, İşleme ve İmha Politikası”nda yer verilmiştir.

Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü; arıza- ihbar hattını arayanların paylaşmış olduğu ad-soyad, iletişim bilgisi ve ses kaydına ait kişisel verilerini;

a) Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,

b) Aramanın teyidi,

c) Müdürlüğümüzün arıza-ihbar ve çözüm hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,

ç) İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Bu kişisel veriler, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda talep olması durumunda sadece ilgili mercilerle paylaşılacaktır. Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

III. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel veriler, DOSAB ile veri sahibi kişi arasındaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, DOSAB birimleri, internet sitesi, sosyal medya vb. vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel veriler, DOSAB ile veri sahibinin ilişkisi devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel veriler, yukarıda II. maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında DOSAB tarafından kişisel veri sahiplerine açık ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü, yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve gerektiğinde açık rızaları alınarak sözlü, yazılı ve/veya elektronik yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta, işlenmekte ve aktarılmaktadır.

IV. Kişisel Verileriniz, Hangi Kişi Gruplarına ve Hangi Amaçla Aktarılmaktadır?

Müdürlüğümüz sistem ve kayıtlarında toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilke ve esaslara uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahlinde, Müdürlüğümüz tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; DOSAB bağlı kuruluşlarına, iştiraklerine, iş ortaklarına, DOSAB Müdürlüğü, Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu’na, DOSAB ile irtibatlı Organize Sanayi Bölgelerine, OSB Üst Kuruluşu ve yetkililerine, katılımcı ve kiracılara, yer sahiplerine, DOSAB ile iş birliği içerisinde bulunan yahut DOSAB ile iş yapan kamu-özel kurum ve kuruluşlara, hukuken yetkili diğer özel-kamu tüzel kişilerin aktarılabilmektedir.

Kişisel Verileriniz, işbu Aydınlatma Metni II numaralı kısımda yer alan amaçlar doğrultusunda aktarılmakta olup aktarılma amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.dosab.org.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz “Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Kişisel Verileri Koruma, İşleme ve İmha Politikası”nda yer verilmiştir.

V. Verilerin Saklanma Süresi Nedir?

Kişisel veriler, işbu Metnin III. Maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; ulusal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek, mevzuatta herhangi bir süre belirlenmemesi halinde DOSAB uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca işlenecek ve sonrasında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. Maddesine uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

VI. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kimliğinizi tespite yarar bilgileriniz ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte, KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek aşağıdaki adrese iadeli taahhütlü mektup yoluyla yahut www.dosab.org.tr internet adresimizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak KEP adresimiz olan dosab@hs02.kep.tr adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi
Gül Sok. No:11 Osmangazi/Bursa

Veri sahibinin başvuruyu bizzat yapması zorunludur. Veri sahibi dışındaki başka kişiler tarafından başvuruda bulunulması halinde, veri sahibi tarafından, başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş, içerisinde talep konusunda yetki verildiğine dair hususu barındıran özel vekaletname sunulması zorunludur. Aksi halde yapılacak başvurular veri gizliliği ilkesi gereği dikkate alınmayacaktır.

Müdürlüğümüz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvurularınız için Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanabilirsiniz.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.Dokümanlar
DOSAB Veri Sahibi Başvuru Formu
DOSAB Kişisel Verileri İşleme Saklama ve İmha Politikası
DOSAB Aydınlatma Metni