Mali ve İdari İşler

Güncelleme: 27 Şubat 2023, Görüntülenme:34039

Mali ve İdari İşler Grubunun görev ve sorumlulukları şöyledir:

 • Kanunlar, mevzuat ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda bölgenin muhasebe kayıtlarının tutulması, sevk ve idare edilmesi,
 • Bölgenin finansman ve mevduatlarının akışının takip edilmesi ve yönlendirilmesi,
 • Bölgenin alt yapı inşaatları ile mal ve hizmet alımı ile yaptıracağı her türlü işler sebebiyle yapacağı ödemeler için nakit akışının ayarlanması ve kaynak yaratılması,
 • Bölge personelinin özlük dosyalarının düzenlenmesi, izin, doğum, ölüm, ayrılma vb durumlarının takip edilmesi. Personelin çalışma usul ve esaslarının planlanması, kontrol ve denetiminin yapılması,
 • Personelin S.S.K. ile ilgili aylık hizmet prim bildirgesinin düzenlenmesi ve ödemelerinin yapılması,
 • Muhtasar, KDV, Elektrik Tüketim Vergisi, Emlak, araç alım - satım vb kanuni beyannamelerin, süresi içinde ilgili dairelere verilmesi ve ödenmesi,
 • Diğer kurum ve kuruluşlarla olan yazışmaların yapılmasını sağlanması,
 • Araç Trafik sigortaları ve kaskoları ile bölge bina ve tesislerin sigortalanması, günü gelen poliçeler için tekliflerin toplanması ve konunun Bölge Müdürüne sunulması,
 • Katılım payları, elektrik, su, doğalgaz vb. hizmetler için düzenlenen faturaların muhasebeleştirilmesi, ödemelerin izlenmesi, gecikme zamlarının tahakkuk ve tahsil edilmesi,
 • Katılımcılar ile ilgili Müşterek Masraf Katkı Payları (Yönetim aidatları) faturalarının düzenlenmesi ve muhasebeleştirilmesi, ödemelerin takibi, gecikme zamlarının tahakkuk ve tahsil edilmesi,
 • Bölgenin sosyal tesislerinde işletmeci olarak hizmet verenlerin kira bedellerinin takip edilmesi, sözleşme bitim tarihlerinin takip edilerek yasal artışların yapılması, sözleşmesi sona erenlerin yasal süresi içinde Bölge Müdürlüğü'ne bildirilmesi,
 • Her ayın sonunda mizan ve gelir - gider tablolarının tanzim edilmesi,
 • Her yıl sonunda yönetim kuruluna ve her yıl genel kurula sunulan bütçe raporlarının hazırlanması,
 • Temizlik ve sosyal tesisler ile idari binada kullanılan her türlü malzeme ve hizmetin alımının sağlanması,
 • Yukarıda belirtilmeyip Bölge Müdürlüğü'nce Mali ve İdari İşler Müdürlüğü'ne takip, kontrol ve sonuçlandırılması için verilen sair görevlerin yapılması.

İletişim e-posta:

muhasebe@dosab.org.tr