Entegre Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

Güncelleme: 29 Mayıs 2023, Görüntülenme:20920

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Katılımcı Memnuniyeti: Katılımcılarımızın, resmi kuruluşların ve toplumun memnuniyeti tüm faaliyetlerimizin odak noktasıdır. Taahhütlerimizi en yüksek kalitede, hedef bütçe içerisinde ve zamanında tamamlayıp teslim ederiz.

Sürekli İyileştirme: Süreçlerimizi performans göstergeleri ile takip eder, uygunsuzluklar daha oluşmadan sistemimizi sürekli iyileştirmeye çalışırız. Konumuzla ilgili tüm teknolojik yenilikleri ve olanakları yakından takip ederek hizmetimizi sürekli geliştirir ve yönetim sistemlerimizi iyileştiririz.

Mevzuata ve Diğer Gerekliliklere Uyum: Tüm faaliyetlerimizi ilgili T.C. hukuk kuralları çerçevesinde, kanunlar, yönetmelikler, düzenlemeler, şartnameler ve standartlara uygun olarak yürütürüz.

Yüksek Nitelikli Çalışanlar: Verdiğimiz tüm hizmetlerde konusuna hâkim, bilgili, bilinçli yaptıkları her işten sorumluluk duyan nitelikli ve kişisel çatışmalardan arınmış, hedeflere odaklı istekli birtakım olarak çalışırız. Yüklenicilerimizin gelişimi için de katkı sağlayarak onları eğitmeyi ve aynı prensipler doğrultusunda hareket etmeyi sağlarız.

İnsan Sağlığını ve Güvenliğini Korumak: Hizmet sürecimizde insan sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek tüm tehlikelerden kaynaklı riskleri azaltmayı, çalışma ortamımızı iyileştirerek iş ile ilgili olası yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemeyi, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı asli işimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ederiz.

Çevreyi Korumak: Hizmetimizi sunarken çevrenin en az oranda etkilenmesi ve kirlenmenin asgari oranda tutulmasını sağlamak amacıyla doğal kaynakları optimum seviyede kullanırız. Olumsuz çevre etkilerini, atıklarımızı, enerji tüketimini azaltmak ve enerji verimliliğini arttırmak için proaktif yaklaşım sergileriz.

Enerji Verimliliği: Tüm faaliyetlerimizde kullanmış olduğumuz enerjinin verimli kullanımını sağlamayı, bunun için hedefler oluşturmayı ve sürekli gözden geçirmeyi, amaç ve hedeflerimize ulaşmak için çalışırken gerekli tüm bilgi ve her türlü kaynağı sağlayacağımızı, enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini desteklemeyi, verimlilik artırıcı projeler tasarlamayı ve uygulamayı enerji performansımızı sürekli iyileştirerek sağlamayı taahhüt ederiz.

Bilgi Güvenliğini Sağlamak: Hizmet sürecimizde bilgi güvenliği kurallarını üst düzeyde tutarak bunun için hedefler oluşturmayı ve sürekli gözden geçirmeyi, amaç ve hedeflerimize ulaşmak için çalışırken gerekli tüm bilgi ve her türlü kaynağı sağlamayı, bilgi güvenliğini olumsuz etkileyebilecek tüm tehlikelerden kaynaklı riskleri önlemeyi, azaltmayı ve kontrol altına alarak çalışanların, katılımcıların ve 3. parti iş ortaklarının bilgi güvenliğini sağlarız. BGYS Kapsamındaki bilgi varlıklarının aşağıdaki özelliklerini korumayı taahhüt ederiz;

Gizlilik : Varlığın yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması.

Bütünlük : Varlığın yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılması.

Erişilebilirlik : Varlığın yetkili kullanıcılar tarafından, gerek duyulduğu anda erişilebilir olması

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) KURULUMU SÜRECİ

Entegre Yönetim Sistemi kapsamında DOSAB’da;

1) ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
2) ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
3) ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi
4) IS0 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi
mevcuttur.

EYS kurulumu aşamasında yönetim sistemlerini daha etkin kullanabilmek ve işleyişi hızlandırmak anlamında aşağıda belirtilen programlar devreye alınmıştır;

  • EBA (Belge, Doküman ve İş Akış Yönetimi Sistemi)
  • QDMS (EYS Dokümantasyon Yönetim Programı)
  • BOYS (Kurumsal Varlık Bakım-Onarım Yönetim Sistemi)

DOSAB’da Entegre Yönetim Sistemi süreci 2012 yılı başında ISO 9001, ISO 45001:2018 ve ISO 14001 kurulumu çalışmaları için danışman bir firma ile anlaşma sağlanmasıyla başlamıştır. 2013 ve 2014 yılı içerisinde EBA, QDMS ve BOYS programlarının bu sürece adaptasyonu gerçekleştirilmiş ve Entegre Yönetim Sistemine ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi de dahil edilerek 4 sistemin kurulumu çalışmaları yürütülmüştür. 2015 yılı içerisinde 1. ve 2.aşama denetimler gerçekleştirilmiş ve DOSAB Entegre Yönetim Sistemi belgelendirilmiştir.

DOSAB, 4 yönetim sisteminin aynı anda belgelendirildiği ilk OSB’dir.