İmar-İnşaat

Güncelleme: 5 Ocak 2021, Görüntülenme:27769

İmar Birimi katılımcılarımızın parselleri ile ilgili her türlü yazışmaları yapar ve cevaplar imar durumunu, kotlu krokisini, yapı ruhsatlarını ve yapı kullanma izin belgelerini tanzim eder, bina aplikasyon, su basman, bodrum ve kat vizelerini kontrol eder ve onaylar. Bunun yanında yapı denetim firmalarınca hazırlanan hak ediş raporlarını kontrol eder ve doğru ise ödeme emrini hazırlar ve onaylar.

1-Sunulan hizmetler

- İmar Planlarının Hazırlanması
- 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı.
- 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı.

2- İmar Uygulamaları
- Arazi ve Arsa Düzenlemesi. (3194 Sayılı Kanunun, 18. Madde Uygulaması.)
- İfraz (Ayırma) İşlemleri. (3194 Sayılı Kanunun, 15. Madde Uygulaması.)
- Tevhid (Birleştirme) İşlemleri. (3194 Sayılı Kanunun , 15. Madde Uygulaması.)
- Terk İşlemleri. (3194 Sayılı Kanunun , 17. Madde Uygulaması.)

3- Ruhsata (İnşaat) Ait İşlemler
İstenen Belgeler:
- İmar Durumu ve Kotlu Kroki Dilekçesi.
- Yükseklik Artırımı Dilekçesi.
- Mimari Proje Ön Oluru Dilekçesi ve Ruhsat Projeleri Kontrol Formu.
- Yapı Ruhsat Başvurusunda İstenen Belgeler dilekçe ve ekleri.

4- Yapı Kullanma İzni İşlemleri
- Yapı Sahibinin İlişik Kesme Yazıları Talebi.
- Yapı Sahibinin Yapı Kullanma İzni Talebi.

5- Yapı Denetim Vize Hakediş İşlemleri
- İş Yeri Teslim Tutanakları Onayı
- Vize Talep Dilekçesi
- Hakediş Talep Dilekçesi ve Formu
- İş Bitirme Tutanakları Onay Dilekçesi

6- Diğer Hizmetler
- 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Örneği. (Dilekçe ve tapu fotokopisi ile başvuru yapılarak verilecektir.)
- 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Örneği. (Dilekçe ve tapu fotokopisi ile başvuru yapılarak verilecektir.)
- 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Örneği. (Dilekçe ve tapu fotokopisi ile başvuru yapılarak verilecektir.)
- Firmanın Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde olduğuna dair yazı. (Dilekçe ve tapu fotokopisi ile başvuru yapılarak verilecektir.)
- Ulusal Adres Veri Tabanındaki adreslerin oluşumu ve güncel olarak firmalara ait adres yazıları.(Dilekçe ve tapu fotokopisi ile başvuru yapılarak verilecektir.)
- Resmi Kurum ve Kuruluşlardan talep edilen her türlü bilgi ve belge. (İcra, Mahkemeler, vs..)
- Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde her türlü teknik alt yapı ve üst yapı hizmetlerine bilgi işlem harita desteği.