Atıksu Arıtma Tesisi

Güncelleme: 15 Ocak 2021, Görüntülenme:51623

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelerden kaynaklanan evsel ve endüstriyel nitelikli atık sular, uzun havalandırmalı biyolojik arıtma tesisinde arıtılmaktadır. Uzun havalandırmalı aktif çamur prosesinde biyolojik azot ve fosfor giderimi yapılmaktadır. Tesis biyolojik olarak işletilmekte ancak beklenmeyen atık su salınımları için kimyasal opsiyonu da mevcut bulunmaktadır. Hali hazırda, sadece biyolojik arıtma yaparak deşarj parametrelerini sağlamaktadır. DOSAB Atık Su Arıtma Tesisi, 70.000 metreküp/gün kapasiteli olarak 2007 yılı Nisan ayında hizmete girmiştir.

Su Kirliliği Yönetmeliği kapsamında 2012’den itibaren yürürlüğe giren renk parametresi deşarj standardının sağlanması için havalandırma havuzu çıkışına renk giderici kimyasal dozlaması yapılmakta, istenen yasal değerler sağlanmaktadır. Çamur susuzlaştırma yapılan tesisten çıkan atık çamur üzerinde yapılan analizler, atık çamurun tehlikeli atık olmadığı sonucunu vermiştir.

DOSAB Atık Su Arıtma Tesisi, 2009 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı ve OSBÜK tarafından düzenlenen En Çevreci OSB Yarışması’nda ödül almıştır. Ayrıca, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2011 ve 2012 yıllarında iki kez DOSAB’a ‘En Çevreci Tesis Ödülü’ vermiştir. Tesis, kriterlerine yerine getirdiği için teşvik tedbirlerinden faydalanmakta ve elektrik enerjisi kullanım bedelinin yüzde 50’si Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Sürekli Atıksu İzleme (SAİS) Tebliği kapsamında tüm cihaz ve yazılımları tamamlanmış ve SAİS Sistem Onay Dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12.07.2017 tarihinde yerinde incelemesi gerçekleştirilip, 09.08.2017 tarihinde onayı verilmiştir. Sistem Bakanlık ağına kesintisiz veri aktarımını sağlamaktadır.

25 Ağustos 2017 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan ihale ile DOSAB Atıksu Arıtma Tesisi Revize Projesi inşaat çalışmalarına başlanmıştır. Mevcut DOSAB Atıksu Arıtma Tesisi hidrolik kapasitesi ve tasarım kriterleri göz önünde bulundurulduğunda, DOSAB bünyesinde bulunan boyahanelerin talep etmiş oldukları ilave debi hakkı taleplerinin getireceği ilave debi ve ilave kirlilik yükü artışının neden olacağı arıtma kapasite artışını karşılayabilmekte zorlanacaktı. Bu ve DOSAB bünyesinde faaliyet gösteren firmaların proseslerinde kullandıkları suyun bir kısmının (yaklaşık %30 oranında) mevcut kaynaklardan kullanılması yerine atık sulardan geri kazanımı ile mevcut su kaynaklarının korunarak su tasarrufunun sağlanması amaçları çerçevesinde “DOSAB Atıksu Arıtma Tesisi Revize Projesi” hayata geçirilmektedir.

İki Etaplı Süreç…

Projenin ilk etabı olan Membran Biyoreaktör (MBR) tesisinin kurulması ile mevcut Atıksu Arıtma Tesisi’nin iyileştirmesi tamamlanmıştır. Projenin ikinci etabı olan su geri kazanımının gerçekleştirileceği Ters Osmoz (RO) ünitesinin yapımıdır. İlk etabın tamamlanması ile tesis kapasitesi 70.000 m3/ gün’den 82.500 m3/ gün’e çıkarıldı. (Atık suyun 25.000 m3/günü membran biyoreaktör (MBR) ve ters ozmoz proseslerinden oluşan geri kazanım tesisinde geri kalan 57.500 m3/gün debisi ise kurulu bulunan atıksu arıtma tesisinde arıtılacaktır.

İkinci etap ile MBR tesisinde 25.000 m³/gün atıksu arıtıldıktan sonra geri kazanım için ters ozmoz (RO) tesisine beslenecektir. RO tesisi ihalesi yapılmış ve 2020 yılında inşaatına başlanmış, 2021 yılı ilk çeyreğinde tamamlanıp hizmete alınacaktır.

“DOSAB Atıksu Arıtma Tesisi Revize Projesi”nin tüm etaplarının tamamlanmasıyla birlikte günlük atıksu arıtma kapasitesi 70.000 m3’den 82.500 m3’e çıkarken, bu atık suyun 25.000 m3/gün’lük kısmı ise DOSAB bünyesinde faaliyet gösteren firmaların proseslerinde kullanılmak üzere geri kazanılmış olacaktır ve yer altı su kullanımı 1/3 oranında azaltılacaktır.

DOSAB Atıksu Arıtma Tesisi konvansiyonel arıtma tesisi, akışkan yataklı reaktör ile arıtma çamur yakma prosesi, membran biyoraktör (MBR) prosesi ve yakında tamamlanacak ters osmoz (RO) prosesi ile ileri teknoloji tüm prosesleri bünyesinde barındıran Türkiye’de ilk ve örnek entegre bir tesis olacaktır.

2020 yılında arıtma tesisinde aylık ortalama 972 milyon metreküp olmak üzere yıl toplamında 11.6 milyon metreküp atık su arıtılmıştır.