İmar

Güncelleme: 8 Mayıs 2018, Görüntülenme:16183

İmar Birimi katılımcılarımızın parselleri ile ilgili her türlü yazışmaları yapar ve cevaplar imar durumunu, kotlu krokisini, yapı ruhsatlarını ve yapı kullanma izin belgelerini tanzim eder, bina aplikasyon, su basman, bodrum ve kat vizelerini kontrol eder ve onaylar. Bunun yanında yapı denetim firmalarınca hazırlanan hak ediş raporlarını kontrol eder ve doğru ise ödeme emrini hazırlar ve onaylar.

Bölgemiz OSB hüviyetini 1990 yılında almış ve toplam 483 hektardır. Bu alanın 384 hektarını sanayi parselleri, 10 hektarını arıtma tesisi, 6 hektarını ilave teknik alt yapı alanı, geriye kalan 83 hektarlık kısmı ise yeşil alanlar, idari ve sosyal hizmet alanları, yollar ve alt yapı hizmet alanları oluşturmaktadır. Bölgemizdeki parsel sayısı 381 adet olup, bunlardan 347 adedi sanayi parseli geriye kalan 34 parsel ise idari ve sosyal tesisler alt yapı alanlarını oluşturmaktadır. Sanayi parsellerinde 302 adedi dolu durumda, 40 adedi ise halen boş durumda ve proje safhasındadır. İmar Birimi 2015 yılında bölgemiz ile ilgili yeni, ilave ve tadilat olmak üzere 33 adet yapı ruhsatı, 19 adet yapı kullanma izni, 16 adet toprak ve temel vizesi, 25 adet imar durumu, 8 adet kotlu kroki, 33 adet onaylı plan örneği tanzim etmiş bunun yanında katılımcılarımız ve resmi kurumlarla gerekli yazışmaları yapmıştır.

1-Sunulan hizmetler
- İmar Planlarının Hazırlanması
- 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı.
- 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı.

2- İmar Uygulamaları
- Arazi ve Arsa Düzenlemesi. (3194 Sayılı Kanunun, 18. Madde Uygulaması.)
- İfraz (Ayırma) İşlemleri. (3194 Sayılı Kanunun, 15. Madde Uygulaması.)
- Tevhid (Birleştirme) İşlemleri. (3194 Sayılı Kanunun , 15. Madde Uygulaması.)
- Terk İşlemleri. (3194 Sayılı Kanunun , 17. Madde Uygulaması.)

3- Ruhsata (İnşaat) Ait İşlemler
İstenen Belgeler:
- İmar Durumu ve Kotlu Kroki Dilekçesi. (EK-1)
- Yükseklik Artırımı Dilekçesi. (EK-2)
- Mimari Proje Ön Oluru Dilekçesi ve Ruhsat Projeleri Kontrol Formuç (EK-3 ve EK-4)
- Yapı Ruhsat Başvurusunda İstenen Belgeler dilekçe ve ekleri. (EK-5 ve EK-6)

4- Yapı Kullanma İzni İşlemleri
- Yapı Sahibinin İlişik Kesme Yazıları Talebi. (EK-7)
- Yapı Sahibinin Yapı Kullanma İzni Talebi. (EK-8)

5- Yapı Denetim Vize Hakediş İşlemleri
- İş Yeri Teslim Tutanakları Onayı (EK-9)
- Vize Talep Dilekçesi (EK-10)
- Hakediş Talep Dilekçesi ve Formu (EK-11 ve EK-12)
- İş Bitirme Tutanakları Onay Dilekçesi (EK-13)

6- Diğer Hizmetler
- 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Örneği. (Dilekçe ve tapu fotokopisi ile başvuru yapılarak verilecektir.)
- 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Örneği. (Dilekçe ve tapu fotokopisi ile başvuru yapılarak verilecektir.)
- 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Örneği. (Dilekçe ve tapu fotokopisi ile başvuru yapılarak verilecektir.)
- Firmanın Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde olduğuna dair yazı. (Dilekçe ve tapu fotokopisi ile başvuru yapılarak verilecektir.)
- Ulusal Adres Veri Tabanındaki adreslerin oluşumu ve güncel olarak firmalara ait adres yazıları.(Dilekçe ve tapu fotokopisi ile başvuru yapılarak verilecektir.)
- Resmi Kurum ve Kuruluşlardan talep edilen her türlü bilgi ve belge. (İcra, Mahkemeler, vs..)
- Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde her türlü teknik alt yapı ve üst yapı hizmetlerine bilgi işlem harita desteği.